Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras (kodas – 152834737, adresas – Birštonas,
Jaunimo g. 8-3), vadovaudamasi Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TSE-260
„Dėl Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto – patalpų Birštone, Jaunimo g. 8-3, nuomos“, skelbia
viešą nuomos konkursą dėl 93,74 kv. metro bendro ploto (dalis pusrūsio) negyvenamųjų patalpų (P-25, P-1, P-2, P-
3 dalies, P-4, P-7 dalies, P-8 dalies, P-9 dalies, P-10 dalies, P-11 dalies) Birštone, Jaunimo g. 8-3 (unikalus
numeris – 4400-5113-5765:7910), nuomos. Patalpų planas pridedamas.
Patalpų nuomojimo paskirtis – antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos-
oftolmologijos veiklos vykdymas.
Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai.
Pradinis nuompinigių dydis – 2,96 Eur / kv. metrą / mėn.
Nuompinigiai mokami kas mėnesį. Nuompinigių delspinigių skaičiavimui taikomas 0,05 procento dydis
nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Dalyvio pradinis įnašas – 832,41 Eur.
Dalyvio pradinis įnašas sumokamas į VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro, kodas –
152834737, a. s. LT717181600000700528 AB Šiaulių banke, mokėjimo paskirtis – viešas nuomos konkursas.
Kitos nuomos sąlygos:
– savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka pritaikyti patalpas vykdomai veiklai ir įsigyti reikiamus
leidimus;
– apdrausti išsinuomotas patalpas nuomotojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies,
vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitu draudiminiu įvykių;
– teikti antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos-oftalmologijos paslaugas.
Nuomojamų patalpų apžiūra pagal iš anksto telefonu +370 679 98 606 arba el. p. slauga@birstonopspc.lt
suderintą laiką (atsakingas asmuo – Edita Rasimienė).
Konkurso dalyviai registruojami Birštone, Jaunimo g. 8-3, I aukšto registratūroje nuo 2024 m. sausio 11
d. 8.00 val. iki 2024 m. sausio 30 d. 11.00 val., darbo dienomis laiku 8.00–16.30 val. Atsakingas asmuo – Slaugos
administratorė Edita Rasimienė, tel. +370 679 98 606.
Konkurso dalyviai užklijuotame voke pateikia:
– užpildytą paraišką (paraiškos forma pridedama), kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto
asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba juridinio
asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio
pašto adresas; nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į
kurią būtų grąžinamas pradinis įnašas, kiti rekvizitai;
– konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio (jei tai fizinis
asmuo) arba Lietuvos Respublikos Juridiniu asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą ar įmonės registracijos
pažymėjimo patvirtintą kopiją (jei tai juridinis asmuo);
– įmonės įstatų/nuostatų vadovo patvirtintų kopiją;
– pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentą;
– dokumentus, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka turto viešo nuomos konkurso
sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
Konkursui teikiamo voko su dokumentais viršuje užrašomas tekstas „Viešam nuomos konkursui 2024 m.
sausio 30 d. 13.00 val.“ ir konkurso dalyvio pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. p.
Komisijos posėdžio vieta – 2024 m. sausio 30 d. 13.00 val. Birštone, Jaunimo g. 8-3, 13 kabinete.
Viešas nuomos konkursas vykdomas pagal Birštono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo
nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Birštono
savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. TS-198 „Dėl Birštono savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (galiojančią suvestinę redakciją) https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/e52e7ef00f6311ea9d279ea27696ab7b/asr .

 

PATALPŲ PLANAS

 

Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre bus pradėtos pavežėjimo paslaugos. Plačiau